مقالات چاپ شده توسط دکتر امین آمالی در مجلات معتبر بین المللی

عنوان مقاله (۲۷):

Temporal bone SCC and neck dissection

مشاهده مقاله از رفرنس اصلی

سال چاپ: ۲۰۱۳

عنوان مقاله (۳۴):

Microtia Reconstruction

مشاهده مقاله از رفرنس اصلی

سال چاپ: ۲۰۱۲